Warsztat Terapii Zajęciowej
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
w Szumowie

Szumowo, 29.05.2013 r.
L.dz. 54/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

na zorganizowanie 11- dniowej zagranicznej wycieczki autokarowej do Paryża, Lourdes, La Salet, Barcelony dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie.


     Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie informuje, że po rozpatrzeniu
i ocenie pod względem wymogów formalnych i merytorycznych dokonała wyboru Oferty złożonej przez KL TEAM Kamil Lubański, ul. Trakt Lubelski 358, 04-667 Warszawa, który zaoferował zorganizowanie 11-dniowej zagranicznej wycieczki autokarowej do Paryża, Lourdes, La Salet, Barcelony dla 41 osób: uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie wraz z opiekunami w cenie brutto 94 300 zł ( dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), przy czym cena brutto za jednego uczestnika wynosi 2 300 zł ( dwa tysiące trzysta złotych).

Z Oferentem zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.


Agata Falkowska

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
Szumowo, 16.05.2013 r.
L.dz. 49/2013
ZAPYTANIE O CENĘ:

     Zamawiający: Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN,18 -305 Szumowo, ul. Cmentarna 11 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi:

ORGANIZACJA WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ AUTOKAROWEJ

1. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie 11- dniowej zagranicznej wycieczki autokarowej do Paryża, Lourdes, La Salet, Barcelony w terminie pomiędzy: 9 a 20 września 2013r. dla grupy 41 osób (którą stanowią niepełnosprawni uczestnicy WTZ i ich opiekunowie - pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie). Przy czym wykonawca zabezpieczy przejazd autokarowy, pobyt i zwiedzanie dla łącznej liczy 51 osób, tj. dodatkowych 10 osób stanowiących rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych uczestników wycieczki.

     W grupie będzie 5 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby osób z 51 do 55 lub zmniejszenia liczby osób z 51 do 47 bez podania przyczyny.

3. Minimalny program wycieczki powinien zawierać:

- wyjazd – przystanek początkowy: Zambrów( Dworzec PKS ) i Szumowo ( przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, ul. Cmentarna 11)

- zwiedzanie Paryża – Katedra Notre Dame, Plac Zgody, Ile de la Cite, Kaplica Cudownego Medalika, Wieża Eiffla

- zwiedzanie Lourdes – Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Krypta, Kościół św. Bernadety, Bazylika św. Piusa X, Kaplica Sakramentu Pokuty, Droga Krzyżowa, Źródło Massabielle.

- zwiedzanie Barcelony – Katedra Św.Eulalii, Rambla, Sagrada Familia, Kolumna Kolumba, Wzgórze Montjuic i Palau Nacional.

- zwiedzanie La Salet- Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej

- zwiedzanie Alpejskiego Sanktuarium Madonna dellaCorona

- wypoczynek nad Morzem Śródziemnym.

- powrót – przystanek końcowy: Szumowo ( przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, ul. Cmentarna 11) i Zambrów (Dworzec PKS )

4.Termin wycieczki
     Termin wycieczki ustali zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą Wycieczka trwać będzie 11 dni i rozpocznie się nie wcześniej niż 9 września, a zakończy się nie później niż 20 września 2013r.

5.W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapewnienia dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, DVD, WC) zgodnie z programem wycieczki.

Pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

Zapewnienia opieki licencjowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki przewodników w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie z programem wycieczki.

Zwiedzanie rozumieć należy jako zapewnienie biletu umożliwiającego wstęp do danej atrakcji turystycznej (o ile taki jest wymagany) wraz z opieką przewodnika mówiącego w języku polskim.

Pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów.
Zapewnienia 10 noclegów w hotelach z pełnym węzłem sanitarnym i dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Zapewnienia wyżywienia w postaci 10 śniadań i 10 obiadokolacji

Ubezpieczenia NW i KL wszystkich uczestników wycieczki.

Bezpłatnego dowozu do lekarza lub szpitala w razie potrzeby.

6.Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę:

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, o ile:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

     Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

b) posiada wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową gwarantująca wykonanie zamówienia.

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu:

1. Program wycieczki-załącznik nr 1. 

2. Wypełniony formularz oferty- załącznik nr 2

3. Oświadczenie Oferenta dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, finansowym i osobami zdolnymi do wykonania określonego Zamówienia - załącznik nr 3

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otrzymania zapytania ofertowego.

5. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług turystycznych w okresie ostatnich 2 lat. Wykonawca może przedłożyć wraz z wykazem referencje z tytuły wykonanych zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie analizy złożonej dokumentacji, tj.:

1. Stosownego wpisu w dokumencie rejestrowym potwierdzającym możliwość świadczenia usług turystycznych.

2. Posiadania minimum 2 –letniego doświadczenia w realizacji usług turystycznych.

3. Dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.

Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym zapytaniu. W przypadku gdy oferta nie będzie spełniać kryteriów formalnych zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

     Kryterium wyboru będziecena jednostkowa brutto (cena brutto na jednego uczestnika wycieczki).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.: zorganizowanie 11- dniowej zagranicznej wycieczki autokarowej do Paryża, Lourdes, La Salet , Barcelony w terminie pomiędzy: 9 a 20 września 2013r. dla grupy 51 osób (którą stanowią niepełnosprawni uczestnicy WTZ i ich opiekunowie - pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie –41 osób oraz rodzice /opiekunowie osób niepełnosprawnych- 10 osób)

10. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.

11. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:
Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN, 18 -305 Szumowo, ul. Cmentarna 11, tel. 86 4769090. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest kierownik WTZ - Agata Falkowska.

12. Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2013 roku, do godziny 14.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego na w/w miejsce, a nie data jej wysłania.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: osobiście lub listownie na adres Zamawiającego tj. w Warsztacie Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN, 18 -305 Szumowo, ul. Cmentarna 11.

Zamawiający dokona oceny ofert i wybory oferenta do dnia 29.05.2013 r.

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

- w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta,

- całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. opisanego zamówienia.

14. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Program Wycieczki do pobrania

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty cenowej do pobrania

3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie oferenta do pobrania

4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- Projekt Umowy do pobraniaAgata Falkowska

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej